T 050-5352346 | Spoorlaan 5 | 9753HV Haren



 

Algemene voorwaarden

1.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Cardio-XL en op de totstandkoming en uitvoering van alle door Cardio-XL (uitdrukkelijk en stilzwijgend) gesloten overeenkomsten, ongeacht of deze betrekking hebben op levering van producten en of het verrichten van diensten. De partij met wie een overeenkomst wordt gesloten wordt in deze voorwaarden in het algemeen aangeduid als klant waaronder zijn begrepen consumenten, bedrijven en instellingen.

2. Eventuele algemene voorwaarden van de klant gelden niet en worden door Cardio-XL afgewezen.

3. Een overeenkomst tussen Cardio-XL en de klant komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door de klant van een aanbieding van Cardio-XL. Deze aanvaarding houdt in aanvaarding van deze algemene voorwaarden als omschreven.

5. Een overeenkomst kan alleen schriftelijk worden aangepast.

6. De klant kan een overeenkomst annuleren, dit moet schriftelijk gebeuren en is slechts mogelijk als de klant alle door Cardio-XL reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade vergoedt. Als de annulering geschiedt wegens een (toerekenbare) tekortkoming van Cardio-XL, dan is dit artikel niet van toepassing.

7. Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en overige heffingen, inclusief verpakkings-, verzend- en verzekeringskosten, en inclusief bijkomende kosten, tenzij anders overeengekomen.

8. Indien na datum van de overeenkomst met Cardio-XL prijsverhogingen optreden , kan Cardio-XL prijsverhogingen van meer dan 2% in rekening brengen bij de klant. De klant is bevoegd de overeenkomst om die reden te ontbinden.

9. De klant is verplicht op verzoek van Cardio-XL bij de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid te stellen voor de betaling van het orderbedrag.

10. Betaling geschiedt op basis van een factuur. Een klacht over de factuur moet binnen 8 dagen na de factuurdatum bij Cardio-XL worden gemeld. Betaling dient zonder verrekening of opschorting te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De klant wordt in gebreke gesteld na het verstrijken van die termijn, met als gevolg dat de wettelijke rente verschuldigd is. De klant is aansprakelijk voor de buitengerechtelijke incassokosten, die in ieder geval 15% van de hoofdsom en de verschuldigde rente bedragen.

11. Levering van producten of diensten geschiedt op het moment waarop zij door de klant in ontvangst worden genomen, of redelijkerwijs in ontvangst genomen hadden kunnen worden.

12. De klant moet binnen 3 werkdagen na levering melding maken van een onvolledige of ondeugdelijke levering.

13. De leveringstermijn is geen fatale termijn, Cardio-XL is niet in gebreke door het enkele overschrijden van de leveringstermijn.

14. Cardio-XL zal zich inspannen de producten binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Ingeval van overmacht kan Cardio-XL gedurende 6 maanden de leveringstermijn verlengen en/of bepalen dat er deelleveringen plaats zullen vinden. Cardio-XL is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant.

15. Na het aflopen van de in artikel 14 bedoelde termijn van 6 maanden heeft de klant het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Cardio-XL is niet aansprakelijk voor eventuele (ontbindings)schade van de klant

16. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid die de tijdelijke of blijvende nakoming van de overeenkomst door Cardio-XL onmogelijk maakt en die niet afhankelijk is van de wil van Cardio-XL, ongeacht of deze omstandigheid was te voorzien, waaronder in ieder geval wordt begrepen het uitblijven van toeleveringen aan de klant, import-of handelsbeperkingen, oorlog(sgevaar), terreur, natuurrampen, werkstaking, transportproblemen, het verloren gaan van de producten, brand en diefstal, inclusief de gevolgen van zo’n omstandigheid.

17. Als de klant de producten niet in ontvangst neemt, is Cardio-XL gerechtigd om deze naar eigen inzicht op te slaan, deze te factureren, de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de door Cardio-XL geleden schade.

18. Alle producten worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van betaling van de vorderingen die Cardio-Xl op de klant heeft of nog zal krijgen wegens geleverde producten, verrichte werkzaamheden en vorderingen wegens het door de klant niet nakomen van zijn verplichtingen. Cardio-XL is eigenaar van de geleverde producten totdat alle vorderingen zijn voldaan.

19. De klant is niet bevoegd de geleverde, maar nog niet betaalde producten aan derden te vervreemden of de producten met een pandrecht of ander zekerheidsrecht te bezwaren. De klant kan dit slechts met toestemming van Cardio-XL .

20.Cardio-XL verleent geen garantie op de geleverde producten. In plaats daarvan geldt de door de toeleverancier jegens de klant verstrekte garantie.

21. Cardio-XL is, behoudens haar aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productenaansprakelijkheid niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade van de klant of derden die voortvloeit uit (het gebruik van) de producten die afkomstig zijn van toeleveranciers.

22. Cardio-XL is behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die voortvloeit uit de door Cardio-XL geleverde producten of de door haar verrichte diensten. De klant vrijwaart de Cardio-XL voor alle aanspraken van derden terzake van deze schade. Cardio-XL kan dit artikel tevens inroepen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, hulppersonen en haar toeleveranciers.

23. De klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de vereiste vergunningen c.q. opleidingen die nodig (mochten) zijn voor het gebruik van een product.

24. Cardio-XL blijft te allen tijde rechthebbende van haar intellectuele en industriële eigendomsrechten op de van haar afkomstige producten, waaronder begrepen het lesmateriaal, software en instructies. Vermenigvuldiging en verspreiding aan derden daarvan zonder voorafgaande toestemming van Cardio-XL is niet toegestaan.

25. Cardio-XL kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de klant:

a. in verzuim is met het betalen van de factuur;

b. in staat van faillissement, surséance van betaling of in de wettelijke schuldsaneringsregeling komt te verkeren;

c. wordt geconfronteerd met beslaglegging op een goed of op al haar goederen;

d. fuseert, of in liquidatie komt te verkeren;

e. ondercuratele wordt gesteld, of overlijdt.

26. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

27. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.